• Hạn chế Không hiện hữu trừ khi: The student's language is not Vietnamese ‎(vi)‎