Vietnam Experts

1. Prof. Dr Christoph Stückelberger

 GS. Tiến Sỹ Christoph Stückelberger!

GS. Tiến Sỹ Christoph Stückelberger !

  • Quốc tich: Thụy Sỹ

  • Ngôn ngữ giảng dạy: song ngữ Anh-Pháp-Đức.

  • Chuyên môn: Đạo đức kinh doanh, Đạo đức học đường, Trách nhiệm xã hội.

  • Tổ chức dào tạo: Globethics.net Foundation

  • Chức vụ: Chủ Tịch Hội đồng quản trị.

  • Địa chỉ liên hệ: stueckelberger@globethics.net

SBI Training Solutions!